Zniesienie współwłasności nieruchomości – jak dokonać?

Współwłasność nieruchomości powstaje na skutek różnorodnych zdarzeń faktycznych i prawnych. Najczęściej jest ona jednak wynikiem dziedziczenia. Czasem na skutek przyjmowania w spadku nieruchomości współwłaścicielem jest kilkanaście bądź kilkadziesiąt osób. W niektórych przypadkach współwłasność powstaje na skutek nabycia nieruchomości przez dwie lub więcej osób. Możliwe jest też, że ktoś odsprzedał swój udział w nieruchomości i w… Czytaj dalej »

Czy można zrzec się roszczenia o odszkodowanie za wywłaszczenie gruntu pod drogę? – z praktyki

Choć wydaje się, że każdy właściciel działek przejętych pod drogi walczy o słuszne odszkodowanie, to zdarzają się przypadki, gdy właściciel zrzeka się swojego roszczenia. Przyczyny mogą być różne – od braku świadomości prawnej po celowe wprowadzenie w błąd. Gdy po latach właściciel próbuje jednak dochodzić swych praw, może pojawić się problem, ponieważ jak wynika z… Czytaj dalej »

Jak należy rozumieć „wartość rynkową” w przypadku ustalania wysokości odszkodowania?

Podstawową zasadą przy ustalaniu odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości jest oparcie jego wysokości o wartość rynkową wywłaszczonej nieruchomości. Zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi, z zastrzeżeniem art. 135, wartość rynkowa… Czytaj dalej »

Jakie powinno być odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości?

Osoby, które walczą z urzędami o jak najwyższe odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, mają zwykle swoje wyobrażenie na temat tego, jaka powinna być jego wysokość. Często są to oczekiwania wygórowane, ale bywa też, że klienci zadowalają się odszkodowaniem, które jest niższe niż możliwe do uzyskania. Od czego zależy wysokość odszkodowania? Możliwości wpłynięcia na organ ustalający… Czytaj dalej »

Odszkodowanie za usunięcie drzew i krzewów na wniosek przedsiębiorstwa przesyłowego

W obecnym stanie prawnym wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów może zostać złożony także przez przedsiębiorstwo przesyłowe. Należy zwrócić uwagę, że co do zasady właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu w takiej sytuacji przysługuje odszkodowanie z tego tytułu. Przepisy przewidują szczególny tryb ustalania takiego odszkodowania, który jednak należy koniecznie odróżnić od sytuacji, gdy wycinka drzew… Czytaj dalej »

Odszkodowanie za wywłaszczenie gruntu pod drogę gminną

W przypadku przejęcia działki gruntu na cele budowy drogi gminnej właścicielowi przysługuje odszkodowanie. Odszkodowanie to co do zasady się nie przedawnia. Jego wysokość określona jest szczegółowymi przepisami prawa. Wypłata odszkodowania następuje czasami na podstawie porozumienia z gminą, lecz w wielu przypadkach konieczne jest jego dochodzenie na drodze specjalnego postępowania albo nawet na drodze postępowania sądowego.… Czytaj dalej »

Zawiadomienie stron o inwestycji drogowej na podstawie specustawy drogowej

Osoby, które zagrożone są wywłaszczeniem nieruchomości, często są pozbawione pełnej możliwości obrony swych spraw z tego powodu, że nie dowiadują się o postępowaniu w sprawie inwestycji drogowej. W niektórych przypadkach dowiadują się zbyt późno. Tymczasem, tylko wiedza o prowadzonym postępowaniu na bardzo wczesnym etapie pozwala na podjęcie określonych działań prawnych w celu zabezpieczenia własnego interesu.… Czytaj dalej »

Odszkodowanie za drogi publiczne a przepisy reformujące administrację publiczną z 1998 r.

Na mocy przepisu art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z… Czytaj dalej »

Z jakim dniem gmina przejmuje działkę pod drogę

W przypadku przejścia własności prywatnej działki na rzecz gminy kluczowy jest moment, w którym gmina nabywa własność gruntu. Od tego może też zależeć wysokość oraz termin zapłaty odszkodowania na rzecz byłego właściciela działki. Więcej na temat: wywłaszczenie działki pod drogę gminną. Zacznijmy od początku. W przypadku wydania przez organ gminy decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości na… Czytaj dalej »

Wywłaszczenie działki gruntu pod drogę gminną

Częstym przypadkiem, kiedy następuje przejęcie prywatnego gruntu przez podmiot publiczny to przypadek przejścia własności gruntu na rzecz gminy, jeśli grunt został przeznaczony pod drogę gminną. W tej sytuacji nie musi dojść oczywiście do budowy samej drogi. Chodzi o samo przeznaczenie gruntu pod drogę gminną, które może mieć miejsce w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w… Czytaj dalej »