Wywłaszczenie działki gruntu pod drogę gminną

przez | 26 czerwca 2019

Częstym przypadkiem, kiedy następuje przejęcie prywatnego gruntu przez podmiot publiczny to przypadek przejścia własności gruntu na rzecz gminy, jeśli grunt został przeznaczony pod drogę gminną. W tej sytuacji nie musi dojść oczywiście do budowy samej drogi. Chodzi o samo przeznaczenie gruntu pod drogę gminną, które może mieć miejsce w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W takim przypadku, jeśli dokonany zostanie podział nieruchomości, własność działki przechodzi na gminę.

Wywłaszczenie działki pod drogę gminną to często procedura poprzedzająca rozpoczęcie inwestycji

Co istotne, dotychczasowy właściciel może z tego tytułu uzyskać odszkodowanie. Odszkodowanie co do zasady przysługuje zawsze w przypadku, jeśli na podstawie decyzji zatwierdzającej podział własność gruntu przeznaczonego pod drogę przejdzie na gminę. Oczywiście, nie zawsze odszkodowanie zostanie wypłacone od razu, bywa, że właściciel działki będzie musiał się o nie upomnieć. Część gmin uchyla się też na miarę swoich możliwości od obowiązku wypłaty odszkodowania.

Kluczowym elementem w procesie przejęcia gruntu na własność gminy jest ostateczna decyzja zatwierdzająca podział. To z tej decyzji powinno także wynikać, że działki przechodzą na własność gminy. Decyzja ta stanowi także podstawę wpisu prawa własności gminy do księgi wieczystej.

Co istotne, zgodnie z przepisem art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, właścicielowi wywłaszczonej działki przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem (lub użytkownikiem wieczystym) a właściwym organem, czyli w tym przypadku wójtem gminy.

Dla ustalenia wysokości odszkodowania bierze się szereg różnych czynników, ale to temat na osobny wpis.

Warto też dodać, że podobne zasady będą miały zastosowanie w przypadku wydzieleniu działek gruntu pod poszerzenie istniejących dróg gminnych.

Zobacz też:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *