Odszkodowanie za usunięcie drzew i krzewów na wniosek przedsiębiorstwa przesyłowego

W obecnym stanie prawnym wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów może zostać złożony także przez przedsiębiorstwo przesyłowe. Należy zwrócić uwagę, że co do zasady właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu w takiej sytuacji przysługuje odszkodowanie z tego tytułu. Przepisy przewidują szczególny tryb ustalania takiego odszkodowania, który jednak należy koniecznie odróżnić od sytuacji, gdy wycinka drzew… Czytaj dalej »

Odszkodowanie za wywłaszczenie gruntu pod drogę gminną

W przypadku przejęcia działki gruntu na cele budowy drogi gminnej właścicielowi przysługuje odszkodowanie. Odszkodowanie to co do zasady się nie przedawnia. Jego wysokość określona jest szczegółowymi przepisami prawa. Wypłata odszkodowania następuje czasami na podstawie porozumienia z gminą, lecz w wielu przypadkach konieczne jest jego dochodzenie na drodze specjalnego postępowania albo nawet na drodze postępowania sądowego.… Czytaj dalej »

Zawiadomienie stron o inwestycji drogowej na podstawie specustawy drogowej

Osoby, które zagrożone są wywłaszczeniem nieruchomości, często są pozbawione pełnej możliwości obrony swych spraw z tego powodu, że nie dowiadują się o postępowaniu w sprawie inwestycji drogowej. W niektórych przypadkach dowiadują się zbyt późno. Tymczasem, tylko wiedza o prowadzonym postępowaniu na bardzo wczesnym etapie pozwala na podjęcie określonych działań prawnych w celu zabezpieczenia własnego interesu.… Czytaj dalej »

Odszkodowanie za drogi publiczne a przepisy reformujące administrację publiczną z 1998 r.

Na mocy przepisu art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z… Czytaj dalej »

Z jakim dniem gmina przejmuje działkę pod drogę

W przypadku przejścia własności prywatnej działki na rzecz gminy kluczowy jest moment, w którym gmina nabywa własność gruntu. Od tego może też zależeć wysokość oraz termin zapłaty odszkodowania na rzecz byłego właściciela działki. Więcej na temat: wywłaszczenie działki pod drogę gminną. Zacznijmy od początku. W przypadku wydania przez organ gminy decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości na… Czytaj dalej »

Wywłaszczenie działki gruntu pod drogę gminną

Częstym przypadkiem, kiedy następuje przejęcie prywatnego gruntu przez podmiot publiczny to przypadek przejścia własności gruntu na rzecz gminy, jeśli grunt został przeznaczony pod drogę gminną. W tej sytuacji nie musi dojść oczywiście do budowy samej drogi. Chodzi o samo przeznaczenie gruntu pod drogę gminną, które może mieć miejsce w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w… Czytaj dalej »

Wywłaszczenie nieruchomości – podstawowe informacje

Wywłaszczenie nieruchomości polega w pewnym uproszczeniu na przymusowym pozbawieniu własności nieruchomości dotychczasowego właściciela i przejściu prawa własności na podmiot publiczny. Warto pamiętać o tym, iż wywłaszczenie może dotyczyć także innego prawa rzeczowego, a także prawa użytkowania wieczystego. Wywłaszczenie może polegać zarówno na pozbawieniu  właściciela jego prawa jak też na jego ograniczeniu w odpowiednim zakresie. Podobnie… Czytaj dalej »